Skip to main content.

Jesu bröder

Traditionen säger att Jesus inte hade några bröder. Jesus var Marias enda barn. Vilket bibelstöd finns för denna uppfattning? Vi har bl.a. berättelsen om besöket vid templet när Jesus var 12 år (Luk 2). Hade Jesus haft syskon borde det ha omnämnts här, vilket alltså inte sker. Vidare kan vi i Johannes 19:25-26 läsa följande:

Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: ”Kvinna, se din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Se din mor.” Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.

Vi ser att Maria efter Jesu död kom att bo hos Johannes. Om det hade funnits bröder borde Maria rimligen ha flyttat hem till någon av dem.

Samtidigt verkar det vara en allmän uppfattning bland åtminstone frikyrkliga att Jesus hade bröder. Som stöd för detta pekar man på några bibeltexter som vid ett första påseende verkar motsäga den traditionella uppfattningen. Låt oss titta på dem. I Mark 6:3 (liksom i parallelltexten Matt 13:55, se även 12:46) omnämns flera personer som betecknas som bröder till Jesus.

Många som hörde honom häpnade och frågade: ”Var får han detta ifrån, och vad är det för visdom han har fått, så att han kan göra sådana mäktiga gärningar med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss?”

Tolkar vi denna text bokstavligt skulle det innebära att Jesus hade minst sex syskon. Men låt oss skärskåda vilka dessa ”bröder” är. Två av dem heter alltså Jakob och Joses. Nästa tillfälle dessa två omnämns är i samband med korsfästelsen (Mark 15:40, Mat 27:56). Men nu är de inte längre bröder utan söner till en annan Maria.

På avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. De hade följt Jesus och tjänat honom, när han var i Galileen.

Av Joh 19:25 förstår vi att denna Maria var Jesu mors syster eller mer avlägsen släkting. Jakob och Joses blir då på sin höjd Jesu kusiner snarare än hans bröder. Men varför används då ordet broder i texten när grekiskan har ett ord för kusin? Antagligen därför att hebreiskan inte gör någon skillnad mellan dessa ord. Ett och samma ord används för bror, kusin och t.o.m. brorson. Så beskrivs exempelvis Lot som Abrahams ”bror”. I den grekiska översättningen av GT, septuagintan, som användes på apostlarnas tid fördes detta språkbruk vidare trots att översättarna förstås kände till att Lot inte var Abrahams bror.

Denna fråga är viktig av flera anledningar. För det första måste varje osanning bekämpas. För det andra, och viktigare, är att vi måste återfå en tilltro till traditionen. I detta är frågan om Jesu bröder en bit i ett större pussel.